Regulamin

1.Postanowienia ogólne

1.1 Właścicielem i Administratorem taniadrukarnia.net Online jest:

Tania Drukarnia spółka z o.o.
ul. Tuwima 8/1
26-600 Radom
NIP: 948-260-43-03
NIP UE: PL9482604303
KRS 0000571293
Regon 36226491600000

Biuro Obsługi Klienta:
Radom, ul. Marii Curie Skłodowskiej 7
Czynne: pon. - pt. w godz. 8.00 – 16.00


Zwana dalej jako „administrator" lub „usługodawca".

1.2 Serwis Drukarni Online dostępny jest pod adresem http://taniadrukarnia.net

1.3 Niniejszy regulamin określa:

a) warunki korzystania z serwisu;
b) zasady przyjmowania zleceń;
c) zasady dotyczące zarządzaniem danymi klienta;
d) warunki reklamacji;
e) warunki przyjmowania plików do druku;
f) odpowiedzialność Drukarni;

2. Warunki korzystania z serwisu

2.1 Korzystanie z serwisu taniadrukarnia.net Online (zwanego dalej jako „taniadrukarnia.net") oznacza, że akceptują państwo niniejszy regulamin i zasady w nim zawarte i jednocześnie ustawę o ochronie i przetwarzaniu danych osobowych.

2.2 Z serwisu mogą korzystać wyłącznie osoby posiadające konto w serwisie taniadrukarnia.net.

2.3 Aby utworzyć konto w systemie taniadrukarnia.net należy wypełnić Formularz rejestracyjny znajdujący się na stronie taniadrukarnia.net.

2.4 Konto danego klienta w systemie taniadrukarnia.net może zostać zlikwidowane przez administratora w przypadku nieprzestrzegania regulaminu lub w przypadku zakończenia współpracy z danym klientem.

2.5 taniadrukarnia.net zastrzega sobie prawo do przechowywania danych dotyczących klienta (dane wprowadzone przy tworzeniu konta) oraz wszystkich danych dotyczących zleceń klienta, którego konto zostało usunięte.

2.6 Dane wprowadzone przez klienta przy tworzeniu konta w systemie taniadrukarnia.net można zmienić w panelu klienta "Moje konto" .

3.Zamówienia

3.1 Zamówień mogą dokonywać jedynie klienci posiadający konto w systemie taniadrukarnia.net . Wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia jest równoznaczne z zamówieniem usługi. Czas realizacji usługi jest liczony od momentu akceptacji danych niezbędnych do realizacji zamówienia przez usługodawcę. Proces weryfikacji może być rozpoczęty po spełnieniu następujących warunków:
- należy wgrać plik, i skojarzyć plik ze zleceniem;
- dokonać płatności (przy wyborze metody Przedpłata przelewem, kartą kredytową, płatności Sofort, płatności PayU);
- przekazać zlecenie do realizacji;

3.2 Terminy przyjmowania zleceń .
Zamówienia w systemie taniadrukarnia.net można składać 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. Zamówienia zaakceptowane przez weryfikatora do godz. 15 są realizowane w danym dniu roboczym, po godz. 15 w dniu następnym.

3.3 Warunki realizacji zamówienia
Zlecenia standardowe (zawarte w cenniku) w systemie taniadrukarnia.net będą realizowane zgodnie z terminami przypisanymi do poszczególnych produktów taniadrukarnia.net. Terminy realizacji zleceń niestandardowych – niezawartych w cenniku systemu taniadrukarnia.net będą ustalane indywidualnie z klientem.

3.4 Termin realizacji każdego zlecenia jest liczony od momentu akceptacji przez drukarnię danych dostarczonych przez klienta. W przypadku zamówień nietypowych taniadrukarnia.net zastrzega sobie możliwość zmiany terminu realizacji.

3.5 Anulowanie zlecenia opłaconego przelewem, wynikłe zprzyczyn tkwiących po stronie zamawiającego obciążone jest karą w wysokościponiesionych kosztów przez przyjmującego zlecenie . Zwrot za anulowaniezlecenia zostanie pomniejszony o tą kwotę

3.6 Towar dostarczony do klienta na warunkach płatności "za pobraniem" a nie podjęty zgodnie z pkt. 3.1 o ważności transakcji, pozostaje do odbioru w siedzibie „usługodawcy" zaś forma płatności na fakturze podlega korekcie na „płatność przelewem" (o czym odrębnym pismem powiadomiony zostanie zamawiający) i podlega procedurze dochodzeniowej tak jak usługi zrealizowane.

3.7 Zamówienia:
- nieopłacone,
- nieprzekazane do realizacji,
- odrzucone i nie wznowione
starsze niż 30 dni będą automatycznie usuwane.

3.8 Zamówienia expressowe wysyłane są w dni robocze.

4. Reklamacje

4.1 Reklamację może złożyć każdy klient zalogowany w systemie taniadrukarnia.net, posiadający konto i zrealizowane zamówienie. Reklamacje można złożyć za pośrednictwem systemu taniadrukarnia.net logując się na swoje konto. Wszelkie inne uwagi dotyczące reklamowanego zamówienia można przesyłać na adres biuro@taniadrukarnia.net

4.2 Warunki zgłoszenia reklamacji

4.2.1 Zgłaszając reklamację klient winien jest zawsze posługiwać się loginem uzyskanym przy rejestracji w systemie taniadrukarnia.net oraz numerem zlecenia, które chce zareklamować.

4.2.2 Każda reklamacja powinna zawierać dokładny opis niezgodności.

4.2.3 W przypadku zgłoszenia za pośrednictwem systemu taniadrukarnia.net niezbędne jest uzupełnienie odpowiednich informacji w tabeli oraz opis niezgodności. Reklamacje nie spełniające tych kryteriów nie będą rozpatrywane.

4.2.4 Każda reklamacja zgłoszona przez klienta i spełniająca powyższe warunki będzie rozpatrywana indywidualnie.

4.2.5 Terminy zgłoszenia reklamacji
Reklamację można złożyć do 14 dni od momentu dostawy. Po tym czasie reklamacja danej usługi nie będzie rozpatrywana

4.2.6 Zgłoszenia reklamacji przyjmowane są w dni robocze do godz. 16:00.

4.2.7 Reklamacje bez względu na rodzaj zgłoszenia będą rozpatrywane w czasie nie dłuższym niż 7 dni roboczych licząc od momentu zgłoszenia.

4.2.8 Reklamacje zgłoszone w dni wolne od pracy będą rozpatrywane w czasie nie dłuższym niż 7 dni roboczych licząc od kolejnego dnia roboczego

4.3 Warunki składania reklamacji na przesyłki

4.3.1 Widoczne uszkodzenie lub częściowa utrata towaru

- Zastrzeżenie należy odnotować na dokumencie przewozowym natychmiast po otrzymaniu towaru oraz sporządzić protokół szkodowy w obecności przewoźnika. Zgłoszenia reklamacyjne należy zgłaszać pisemnie w ciągu 5 dni od dnia przyjęcia przesyłki. W przypadku uszkodzenia przesyłki, Odbiorca zobowiązany jest do jej pozostawienia do dyspozycji Drukarni do czasu zakończenia postępowania reklamacyjnego.

- Reklamacja wniesiona po upływie 14 dni od daty przyjęcia przesyłki bez zastrzeżeń, powoduje wygaśnięcie roszczeń.

4.3.2 Opóźnienie w doręczeniu przesyłki
- Firma kurierska dostarcza zamówione zlecenie w czasnie nie dłuższym niż 3 dni robocze. Większość przesyłek jest dostarczana następnego dnia roboczego.

- Odbiorca musi zaznaczyć ten fakt na liście przewozowym w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej. Wymagane jest podanie daty i godziny doręczenia oraz przyczyny opóźnienia doręczenia przesyłki (podana przez przedstawiciela firmy kurierskiej). W przypadku udokumentowanej odmowy przyjęcia przesyłki przez Odbiorcę przesyłka jest zwracana do Drukarni na koszt Odbiorcy.

- Przesyłkę, która nie nadeszła do miejsca przeznaczenia wskazanego w liście przewozowym w ciągu 30 dni od upływu przewidywanego terminu wykonania usługi, uważa się za utraconą.

- Reklamacje z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o świadczenie Usług i Usług dodatkowych może składać do firm kurierskich wyłącznie taniadrukarnia.net. Reklamacje należy składać na piśmie w terminie 7 dni

4.4 Akceptacja plików odrzuconych

Kliknięcie przycisku "Akceptuję plik mimo jego odrzucenia" powoduje zaakceptowanie pliku graficznego łącznie z jego błędami, i przekazanie zlecenia do druku. Zlecenia takie NIE PODLEGAJĄ REKLAMACJI, nie można ich także ANULOWAĆ.

5. Materiały do druku

5.1 taniadrukarnia.net nie odpowiada za treści zawarte w pracach przesłanych przez klienta. Jeśli materiały zawierają treści niezgodne z prawem, drukarnia może odmówić drukowania takich materiałów.

5.2 Drukarnia nie dokonuje korekty (treści) w materiałach przesłanych przez klienta

5.3 Materiały przesłane do druku powinny być przygotowane według specyfikacji. taniadrukarnia.net NIE PONOSI odpowiedzialności za źle przygotowane lub niezgodne ze specyfikacją materiały oraz wynikające z tego tytułu błędy w druku.

5.4 Wszystkie dokonywane przez taniadrukarnia.net korekty prac są przesyłane do klienta celem akceptacji. Czas realizacji pracy w takim przypadku liczony jest od momentu otrzymania od klienta akceptacji (poprzez serwis taniadrukarnia.net).

5.5. taniadrukarnia.net nie ponosi odpowiedzialności za wgrane do systemu pliki graficzne.

5.6 taniadrukarnia.net nie archiwizuje plików graficznych. Piki na serwerze FTP oraz przesłane do zleceń po 30 dniach są usuwane.

6. Zakres odpowiedzialności serwisu

6.1 taniadrukarnia.net nie ponosi odpowiedzialności za:
a) Wydruk prac błędnie przygotowanych pod względem treści;
b) Wydruk prac błędnie przygotowanych pod względem technicznym. W których nie były dokonywane korekty przez taniadrukarnia.net;
c) Tolerancja błędu krajarki może wynieść do 2 mm.
d) Wydruk prac zaakceptowanych przez klienta a zawierających błędy techniczne lub treściowe;
e) Opóźnienia w terminie realizacji wynikające z terminu dostarczenia poprawnych danych przez klienta;
f) Za terminowość przekazywania środków pomiędzy bankiem klienta a systemem PayU
h) Reklamacje dotyczące jakości przesyłek kurierskich będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po przedstawieniu dokumentów dotyczących szkody (patrz pkt. 4.3 regulaminu)
6.2 Drukarnia ponosi odpowiedzialności za ilośćdostarczonego do Klienta, a zamówionego przez niego produktu na zasadachokreślonych w przepisach prawa cywilnego.
6.3 Drukarnia ponosi odpowiedzialności za terminowość przesyłekkurierskich na podstawie przepisów prawa cywilnego.
6.4 Drukarnia ponosi odpowiedzialności  za opóźnienia wdruku na podstawie przepisów prawa cywilnego

7. Własność intelektualna.

Zawartość strony internetowej taniadrukarnia.net jest chroniona przez polskie prawo autorskie oraz prawo własności intelektualnej. Prawa do serwisu taniadrukarnia.net oraz treści w nim zawartych należą do firmy taniadrukarnia.net. Wszystkie logotypy, nazwy własne, projekty graficzne, filmy, teksty, formularze, skrypty, kody źródłowe, hasła, znaki towarowe, znaki serwisowe są znakami zastrzeżonymi i należą do serwisu taniadrukarnia.net. Pobieranie, kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie, przesyłanie lub dystrybuowanie jakichkolwiek treści ze strony taniadrukarnia.net bez zgody właściciela jest zabronione.
 

8. Polityka prywatności.

§1.

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych. Wszyscy pracownicy sklepu zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania danych osobowych.

§2.

Administratorem Danych Osobowych jest: Tania Drukarnia sp. z o.o.  z siedzibą w Radomiu, ul. Tuwima 8/1.

§3.

W naszym sklepie zbieramy następujące dane osobowe:
-imię i nazwisko – podczas składania zamówienia, niezbędne do składania zamówień oraz kontaktu;
-adres zamieszkania lub adres firmy – do wysyłki zamówionego towaru;
-nr telefonu – dane służące do kontaktu w sprawie realizacji zleceń;
-adres email – poprzez email wysyłane jest potwierdzenie zamówienia oraz ewentualny kontakt;
-adres – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych) wykorzystywane są przez administratora serwera w celach technicznych. Adresy IP mogą też być wykorzystywane w celach statystycznych – do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie);
-cookies – serwis wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb i umożliwienia dokonania zleceń. Można zgodzić się na to, aby dane zostały zapamiętane i mogły być bez powtórnego wpisywania używane przy następnych odwiedzinach na stronach serwisu internetowego. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych. Jeżeli nie zgadzasz się na personalizowanie serwisu, proponujemy wyłączenie obsługi cookies w opcjach przeglądarki internetowej.

§4.

Podanie powyższych danych jest konieczne w następujących przypadkach:
-dokonując zakupu w serwisie należy podać dane służące do zidentyfikować klienta;
-rejestracja w bazie Klientów – jest dobrowolna, dane przechowywane są w bazie, aby umożliwć i ułatwić zakupy w serwisie internetowym.

§5.

Każdy użytkownik serwisu ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z naszych usług i udostępniać informacje o sobie. Każdy użytkownik serwisu ma prawo do ich usunięcia lub nie korzystania z naszego serwisu.

§6.

Żadnych danych nie udostępniamy osobom trzecim. Nie przechowujemy również danych poufnych, takich jak numery kart kredytowych czy dane dostępu do konta bankowego.

§7.

Zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. nr 133 poz. 883 z późn. zm. użytkownik serwisu ma prawo poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych. W tym celu należy skorzystać z właściwych zakładek w serwisu internetowego, przesłać e–mail na adres biuro@taniadrukarnia.net lub listem poleconym na adres: Tania drukarnia Sławomir Szewczyk, 26-600 Radom, ul. Marii Curie Skłodowskiej 7

 

9. Postanowienia końcowe.


Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w wyjątkowych sytuacjach z uwagi na powstałe zmiany gospodarcze znacząco zmieniające warunki działalności przedsiębiorstwa, niemożliwe do przewidzenia, w niezbędnym zakresie,  mających na celu poprawę współpracy, publikując jednocześnie informację o zmianie na stronie głównej serwisu taniadrukarnia.net.